Lata 1998 – 2002

Początkowo z uwagi na szczupłość pozyskiwanych środków obejmowaliśmy stałą opieką blisko 55 rodzin (w tym ponad 120 dzieci). Organizowaliśmy również imprezy okolicznościowe pod nazwą „choinka z opłatkiem” w 1998 dla 150 , a w 1999 roku dla 200 dzieci. Rok 2000 to dalszy rozwój stowarzyszenia. Pozyskanie nowych sponsorów i organizowanie kwest pozwoliły na prowadzenie stałych akcji, takich jak: „Kropla w morzu potrzeb …” – stała pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i społecznej (w tym: rozdzielanie darowizn w postaci art. żywnościowych, chemii gospodarczej, odzieży oraz zakup leków, opału, obuwia); „Pomoc szkolna” – pomoc dzieciom w wieku szkolnym w postaci doposażenia w podstawowe pomoce szkolne, zeszyty, książki itp.; „Święta 2000…” – przygotowanie i rozdzielenie paczek świątecznych dla ponad 80 najbiedniejszych rodzin objętych opieką stowarzyszenia. Rok 2001 zaowocował powstaniem świetlicy środowiskowej „Wieczernik” zorganizowanej z inicjatywy ks. Stefana Majewskiego w pomieszczeniach po byłych salkach katechetycznych na plebanii parafii p.w. św. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22. Zapotrzebowanie na tego typu opiekę przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Z zapisanych początkowo ok. 20 dzieci ich liczba wzrosła obecnie do ponad 130, a codziennie uczestniczy w zajęciach od 50 do 60 dzieci. Rekrutują się one ze środowisk głęboko patologicznych, gdzie głód, alkoholizm i przemoc są na porządku dziennym, a opieka rodzicielska praktycznie nie istnieje. Oprócz tradycyjnych zajęć świetlicowych staramy się przekazywać dzieciom uniwersalne wartości o charakterze moralno-wychowawczym, a w szczególności kształtować ich wrażliwość na świat i drugiego człowieka. Pragniemy, aby czas nauki, zabawy i różnych form spotkań, poprzez służenie bliźniemu i dawanie świadectwa życia przez wychowawców i animatorów, stał się dla dzieci motywacją do poszukiwania dobra i piękna, a także do systematycznej pracy nad sobą. Celem naszym jest również wychowywanie dzieci w duchu religii chrześcijańskiej, patriotyzmu i tradycji polskich. W lipcu 2001 roku zorganizowaliśmy 17-dniowe kolonie letnie w Krobicy k/Świeradowa Zdroju dla blisko 100 dzieci objętych opieką świetlicy i z rodzin zarejestrowanych w stowarzyszeniu. W chwili obecnej obejmujemy stałą opieką 111 rodzin (około 200 osób dorosłych i ponad 300 dzieci). Udzielamy też jednorazowej doraźnej pomocy rodzinom spoza województwa łódzkiego. Pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy organizacją czysto charytatywną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, ani nie posiadającą pracowników etatowych. Wszyscy członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia pracują na jego rzecz nieodpłatnie, w ramach własnego wolnego czasu. Wartym podkreślenia jest fakt, że jest to działalność charytatywna w znaczeniu klasycznym, ponieważ nie korzystamy z dotacji budżetowych. W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy śniadanie wigilijne z udziałem przedstawiciela Kurii Łódzkiej oraz „choinkę z opłatkiem” dla wszystkich dzieci objętych opieką stowarzyszenia (ponad 250 dzieci). W czasie ferii szkolnych zorganizowaliśmy w pomieszczeniach świetlicy rodzaj półkolonii, prowadząc oprócz tradycyjnych zajęć także edukację kulturalną poprzez zwiedzanie muzeów czy zabieranie dzieci na przedstawienia teatralne. Niestety szczupłość pozyskiwanych środków, a także wzrastające koszty prowadzenia świetlicy (obecnie ponad 2000 zł miesięcznie) nie pozwoliły na zorganizowanie planowanego wcześniej zimowiska. Chcielibyśmy, aby w 2002 roku, po przystosowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostałych pomieszczeń świetlicy i przygotowaniu placu gier i zabaw na przyległym terenie – świetlica środowiskowa „Wieczernik” stała się wzorcową charytatywną świetlicą na terenie Łodzi. Naszą bieżącą działalność wspierają między innymi firmy prowadzące tzw. „sprzedaż bezpośrednią”. W okresie wakacji w ramach „Akcji Letniej” zorganizowaliśmy w stanicy harcerskiej w Wenecji k/Morąga nieodpłatne kolonie letnie dla naszych podopiecznych (ponad 120 dzieci). To duże przedsięwzięcie było możliwe do przeprowadzenia dzięki wsparciu jakiego udzieliły nam niektóre fundacje, firmy i wiele osób prywatnych. Pragniemy w tym miejscu szczególnie gorąco podziękować: Komisji Charytatywne Wydawnictwa „AGORA” w Warszawie: Fundacji Banku Pekao S.A. im. Dr Mariana Kantona w Warszawie; Fundacji Dobroczynności „Atlas” w Gdańsku; Radzie Osiedla „Katedralna” w Łodzi. Wszystkim pozostałym firmom i osobom prywatnym. We wrześniu i pażdzierniku br. przeprowadziliśmy „Akcję Pomocy Szkolnej …” doposażając w podstawowe artykuły szkolne ponad 200 dzieci z najbiedniejszych rodzin. Podobnie jak w latach minionych rok 2002 zakończyliśmy spotkaniami choinkowo-opłatkowymi dla naszych podopiecznych (ponad 250 dzieci). Udzieliliśmy również pomocy świątecznej najbiedniejszym rodzinom łódzkim – przekazując ponad 150 paczek z żywnością i chemią gospodarczą.

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa